A gróf BREDA és a VÁSÁRHELYI család genealógiája - Gyevnár Erika tollából

A múlt poros polcain kutatva néhol mégis megcsillan egy név, egy homályos emlék...

 

 

             Nász a HORTHY- PURGLY családban

                           Arad, 1901. július 22.

                         Belvárosi  református templom

                                 Egy  tudósítás részletei

eacf3785.jpg

                               "  esküvői mirtuszkoszorú " az 1900-as évek elejéről

 

Évek óta nem látott  Arad  olyan fényes, pompás nászünnepélyt, amilyen  ma  folyt le a  Purgly- Horthy  családban.

                         Horthy Miklós  I. osztályú  cs. és kir. sorhajóhadnagy,  

- nagybányai  HORTHY István  főrendiházi tag, és  néhai dévaványai  Halassy  Paula -

                        fia   esküdött  örök  hűséget  PURGLY Magda  kisasszonynak,

- jószáshelyi PURGLY  János és  neje,  néhai kézdivásárhelyi  Vásárhelyi  Ilona leányának.

A fényes esküvő ma délelőtt fél tizenegy órkor a mennyasszony szülői házánál kezdődött. A polgári szertartáson  ma délelőtt,   Szendy  Béla  anyakönyvezető a házassági törvények értelmében ekkor házastársaknak nyílvánította  Arad  legszebb leányát   és  az  egyenruhás,  arany  vállrojtos  vőlegényt.

Tanuk:   monyorói báró   Urbán  Iván, Arad vármegye és Arad város főispánja,  és dévaványai  Halassy  Pál  cs. és kir. kamarás, vezérőrnagy.

Urbán Iván főispán, a manyasszony  násznagyaként  a házasságkötést követően a következő beszédet intézte  az  ifjú párhoz:

" Elérkezett  azon perc,  mely mindenki életében a legfontosabb fordulópontot képezi.  Hozzád fordulva  kedves  lányom,  mindnyájunk  nevében  szívem  teljes szeretetével  és  melegével veszek   Tőled búcsút   e percben,  midőn saját választásod,  saját elhatározásod  folytán  szíved  tiszta  érzelme  szerint  követed  azt  a férfiút,  kihez egész  jövődet  kötötted.

 

 

                 115.jpg   

                                   " Békebeli"   esküvői stílus és kellékei   

 

 

 

Legyél férjednek,  őt gyögéden szerető neje,  ő legyen neked mindig legbizalmasabb barátod.  Legyen jövőd olyan boldog,  mint azt mi neked mindnyájan tiszta szívből kívánjuk.

E perctől kezdve, kedves Miklós,  hozzád  és  egész jövődhöz fűződik annak élete és jövője, kit vezetni, támogatni, védeni és boldoggá tenni mától kezdve, legszentebb kötelességed lesz.  Egy, az övéi által  odaadóan szeretett  gyermekhez  kötötted jövődet,  környezd őt oly  szeretettel, vezesd őt olyan szilárdsággal és szeresd őt oly melegséggel, mint az övéi tették, legyél gyöngéd barátja.  De egyszersmind szilárd élettársa  és  szerető férje. "        

 

 

                kellekek_small.gif   

                                Úrvacsorai kelyhek - református templom

 

 

...A zöld folyondárokkal díszített menyasszonyi házból hosszú kocsisor vonult ezután  az ( egykori) Deák  Ferenc utcai - belvárosi  református  templomba. - A pompásnál-pompásabb  négyes  fogatok a bennülők nemesi színeivel voltak felszalagozva  és  virággal elborítva. A fényes  toalettek, a ragyogó  díszmagyar ruhák;  valósággal elkápráztatták  a nézők szemeit.

Az első kocsiban  Urbán Iván főispán,  a menyasszony násznagya ült, -  régi magyar szokás szerint kezében a  bokrétás  násznagyi  pálcával.  

A második kocsiban  Blaskovits Erneszt ,  kellemesi Melczer István és Horthy Jenő birtokosok, a harmadikban  Parecz Gyula dr., vlakovári Vlahovszky  Gizellával,  a negyedik kocsiban  id.Vásárhelyi László ( Purgly Teréz férje, lőkösházi földbirtokos)  és rajkai Freibeisz Miklós.

Azután  rajkai Freibeisz Miklósné  Pécsy György huszár főhadnaggyal,   Pécsy Györgyné   Purgly Lászlóval,   Horthy Istvánné   kellemesi Melczer István  cs. és kir. kamarással,   Blaskovits  Ernesztné  Bíró Alberttel,   Purgly Lászlóné  Horthy István főrendiházi taggal   és   Graefl Jenőné  Purgly Jánossal,   a menyasszony atyjával.

 

 

146.jpg

                      Forrás: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (illusztráció)

 

Közvetlenül a koszorús párok után jött a vőlegény:  Horthy Miklós és násznagya,  Halasy Pál tábornok.  

Utánuk uszályos fehér selyem ruhában a gyögyörűséges menyasszony nászasszonyával,  Urbán Ivánnéval.

Ezután  érkeztek a koszorús párok,  szintén négyes fogatokon,  a következő sorrendben:   Melczer Emil  Graefl Jenővel,   Paula  és Purgly Emil,  Hegyes Szeréna   Horthy Szabolccsal,  Janky Annuska   Horthy Zoltánnal. 

A vég nélküli kocsisort Urbán Péter  és ifj. Urbán Iván  zárták. A kocsik az Andrássy téren és Deák Ferenc utcán keresztül robogtak a templom elé, ahol már óriási közönség várta az érkezőket. Jóllehet a templomban csak " belépti - jeggyel " lehetett bejutni, az mégis színültig megtelt előkelő közönséggel.

A két násznagy kíséretében vonult be a templomba -  Csécsi Imre, ev. református lelkész - ; aki rövid ima után az ő kiváló szónoki tehetségével a következő költői szárnyalású beszédet imtézte a fiatal párhoz:

" -  Elsőben is legyen nékem megengedve, hogy mindazoknak, kiket Istennek ezen egyszerű templomában most vagy a szív és szeretet köteléke, vagy a tisztelet vonzott, lélekből üdvözöljetek benneteket!

A mindennapi  élet felfogása szerint a törvény betűje immár megkötötte szövetségeteket as az eskü komoly hangja és az imádság buzgó rebegése csak arra való, hogy a frigyet megszentelje és megáldja.

De vajon úgy van- e valóban? A törvény és az eskü szava köti - e meg azt a szövetséget, mely egára avagy boldogtalanságára szól? Én azt hiszem, hogy megnyugvással csak akkor gondolhatunk a kérdésre és ennek  megfejtésére, ha a szó teljes értelmében megértjük, hogy mit jelent az a nagyon  ismert mondás:

 

 

                                       letoltes_3.jpg

                                                    református kereszt

 

                                     "  A  házasság  az  égben  köttetik. "

 

        Igen, a házasságot nem a törvény, nem az eskü, hanem a szívek kötik meg.

A  vallás szerint a szeretet alkotja Isten világát, a mennyet, s ha a szívet a szeretet indulata tölti el, úgy a szívben kötött házasság nem más, mint égben kötött házasság. A hűtlenség hányszor megtöri a törvény rideg betűjét, a hazug ajkakkal modott eskü hányszor a boldogság ölére kergeti a vétkezőt! De lehet - e valamikor csak egy szempillantásig is hűtelen a tiszta szeretet, lehet-e megtörni, szétszúzni az eskü erejét, ha annak szent szavait a szeretet diktálta az ajkaknak?(...)

Mi örömmel hisszük, ti boldogan tudjátok, hogy csak a szeretet alkothat szövetséget két szív között. Ez a cél nem érhető el más úton. A szeretet mindent pótol, de a szeretetet nem pótolja semmi. (...)

Az arcokról sugárzó derű mintha figyelmeztetne engemet: feleleges beszéd... Hiszen a mi szíveink telvék a szeretet gazdag kincseivel. Szeretet..., egyetlen szó, de mennyi mindent jelent ez, mennyi kibeszélhetetlent óhajtunk vele mondani! Mennyi erő, mennyi hit, remény, érzés és gondolat és kötelesség fűződik ez egyetlen szóhoz! Ti értsétek megminden szavát mindenkor: értsétek meg, hogy a szeretet nem ismeri a haragot, a gyűlöletet, hanem a békét; a szeretet nem szemrehányó, de elnéző, megbocsátó indulat, amelyben ott van az egyetértés, az engesztelődés, a megelégedés, szóval a boldogságnak minden kelléke és eszköze.

 

       dove_by_leashe.jpg

             A Szerelem Istennőjének Szent madaraként tisztelték a galambot                    

 

Boldog vőlegény! Tied az immár, akiről mint fényes eszményről, álmodoztál! Az álom valóra vált: életed ma nyerte meg igaz jutalmazását Istentől. Tied  az ifjú hölgy, kire illenek a bibliai szavak:

" Úgy látszik, mint a hajnal, szép, mint a hold, tiszta mint a nap."

Legyen ő mindig leked édes fele, szíved boldog szomszédja örökre.

Boldog ifjú menyasszony! Hűséget, szeretetet lehellő legyen minden szavad, egyetlen tanácsot fogadj el: szíved tanácsát! Ajkad mosolyában, szemed fényében tündököljék ez az igazság: csak a halál választhat el engem attól, akit híven szeretek!(...)

Most esküdjetek!...Most adjátok bizonyosságát a szeretetnek!( ...) "

 

Az esketési szertartás alatt az Oratórium-Egyesület tagjaiból és műkedvelőiből alakult vegyes kar;  Sperber Frigyes vezetése alatt - Wagner: Lohengrin Nászdalát -  énekelte. Az eskü szavainak elhangzása után az organán Höszly Jakab karmester - Mendelssohn Nászindulóját játszotta.

A templomból a nászmenet a Batthyányi és Széchenyi utcákon keresztül ért a József főherceg úti Purgly házhoz, ahol délben fényes lakoma várta a tisztelt vendégeket.

A fiatal pár a délutáni vonattal nászútra s innen a vőlegény állomáshelyére, Pólába utazott...

 

{Forrás: Aradi Közlöny, 1901.július 23. száma, 5.oldal}Weblap látogatottság számláló:

Mai: 1
Tegnapi: 92
Heti: 167
Havi: 1 440
Össz.: 433 452

Látogatottság növelés
Oldal: Nász a Horthy- Purgly családban: Arad, 1901. július 22.
A gróf BREDA és a VÁSÁRHELYI család genealógiája - Gyevnár Erika tollából - © 2008 - 2024 - countess.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weboldal szerkesztő mindig ingyenes. A weboldal itt: Ingyen weboldal

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »