A gróf BREDA és a VÁSÁRHELYI család genealógiája - Gyevnár Erika tollából

A múlt poros polcain kutatva néhol mégis megcsillan egy név, egy homályos emlék...

                             

 

                        A Nőegylet Jubileuma

 

 

    A  Gyulai Nőegylet 1895. november 10-én tartotta 25 éves jubileumi ünnepségét az - árvaház termében, hol ez alkalommal mintegy 120 tag, s azon kívül férfi vendégek is megjelentek.

Az ünnepély délután, 15 órakor az árvaházi kápolnában lefolyt „ Te Deumm”-mal kezdődött, melynek végeztével az egybegyűlt közönséget – gróf Wenckheim Frigyesné elnöknő – szívélyesen üdvözölvén, özvegy Fábry Mártonné alelnöknőt szólította fel ünnepi beszédének megtartására.

 

  Az  alelnöknő megindultan emlékezett meg az egylet nagy alkotójáról, kegyelet teljesen magasztalva  Wenckheim Stefánia grófnő elévülhetetlen érdemeit a nőegylet megalakítása körül, s tisztelet teljesen emlékezett azon nemes lelkű nőkről, akik az alapítás idején az egylet  zászlója alá csoportosulni siettek.

 

1895_oldal_016_c_-_madonna.jpg

                                    Zichy Mihály: Madonna

 

 

  Majd az alapítóval nemes lelkűségben versenyző utódját;  Wenckheim Krisztina grófnőt méltatta, ki áldozatkézségével, nemes szívűségével folytatva az emberszerető munkát, mit  elődei megkezdtek, s kinek határt nem ismerő jósága, tettre kész áldozatkész folytán annyi árva talált otthont e helyen, melyet a grófnő alapított és tartott fenn.

 

    Ez után Wenckheim Krisztina grófnő indítványozta, hogy azoknak, kik a nőegylet – huszonöt éves  működése alatt kiváló tevékenységet fejtettek ki, - a 25 éves választmányi tagoknak – az egylet jegyzőkönyvileg fejezze ki elismerését; érdemeikért.

Özvegy Fábryné alelnök sikerdús működését méltányolván, s érdemeit ecsetelvén előadta, hogy a Gyulai Nőegylet ez érdemek méltánylásul az ő nevére, alapítványt tesz le.

 

    Az új alapítvány,- ” Fábry Mártonné Alapítvány”- cím alatt ünnepélyesen a jelenlévők osztatlan tetszés nyilvánítása mellett letétetett.

 

Megindító jelenet következett; Pribránszky Erzsike V. osztályú, árvaházban nevelkedett növendék leányka állt a grófnő elé, s szép beszédben üdvözölte, hálásan köszönetet mondva, megszámlálhatatlan jótéteményeiért. Hosszú-hosszú boldog életet kíván, hogy mint eddig, ezután is segélyezhesse a szegényeket, s boldogságban érje meg a nőegylet 50 éves jubileumát.

 

 

 

1900bb_page_088_a-anyai_orszem.jpg

                                                      Székely Bertalan: Anyai őrszem

 

 

Az egyhangú lelkes éljenzés után, mely a kis árva lány szavait követte,

- Dióssy Lajos egyleti jegyző -  olvasta fel Emlékiratát, melyet közérdekű voltánál fogva, egész terjedelemben itt közlök:

 

 „ Méltóságos Elnöknő! Tekintetes Közgyűlés!

 

   „Istennel a szenvedő emberiség javára!” –  ezen jelszó alatt az  1860-as évek vége felé, a  gyulai  várkastély akkori úrnője, boldogult gróf  Wenckheim Józsefné, született  Jankovich Stefánia  úrnő  Ő méltósága kezdeményezése folytán nagy mozgalom  indult meg városunkban  egy  nőegylet megalakítása végett.

   Célul  tűzte ki a  Gyula városában  levő szegényeknek aránylagos segélyezését, ott hol betegség, szükség s  bárminemű nyomor van, közbelépése és  segélyezése által azon lehetőleg enyhíteni, a  kereset nélkülieknek keresetet szerezni, a munkaképteleneket élelmi és  ruházati cikkek és  pénzzel tehetsége szerint s arányosan gyámolítani s  mindezt tekintet nélkül a  segélyezendők kora, neme és vallására!

   Ezen mozgalom megtermé áldásos gyümölcsét, mert már 1870. november havában 29  alapító, 20 pártoló  és  302 rendes taggal megalakulhatott  a  Gyulai Nőegylet.

  

    letoltes-arvahaz.jpg   

                                      egykori  Árvaház -  Gyula

 

  Alakuló közgyűlését  1870. december 4-én  tartotta, s midőn a nőegylet tisztikara következőleg alakult meg:

 

Elnöknő  egyhangúlag méltóságos  gróf Wenckheim Józsefné  választatott meg, mint ki megteremtője volt ezen egyletnek;

Alelnökök  lettek szavazati többséggel; Némethné Rudnyánszky Emília  és  Fábryné Laczay Anna;

pénztárnokné: Ferentzy  Alajosné, raktárnoknő: Farkas  Zsigmondné,

 orvos: dr. Dubányi János  és  jegyző: dr. Hajóssy Ottó.

 

Az  1870, december 10-én tartott választmányi ülésen olvastatott fel a választmányra beadott szavazatok eredménye, mely szerint választmányi tagok lettek:

 

Ifj. Léderer Lajosné,  özv. Wallner Andrásné,  Czingulszky Józsefné,  Bak Salamonné,  Erkel Ferncné,  özv. Hükke Józsefné,  Tessedik Kövér Anna,  Végh Józsefné,  Ujfalussy Gyuláné,  Kiss Irén,  Nyikora Mihályné,  özv. Baranovics Kálmánné, Czégényiné Beretvás Teréz,  Kiss Györgyné,  Gottlieb Ferencné, Bogár Lázárné, Ormos Jánosné, özv. Mogyoróssy Mátyásné,  Wallfisch Bernátné,  Bodoky Lajosné. 

 

- A nőegylet azóta, 3 évről 3 évre újra választja tisztikarát és választmányát.

A tisztikarban és választmányban  tevékeny részt vettek az eltelt 25 év keresztül:

Fábry  Károlyné,

 ki az egylet alakítása óta folyamatosan egyik alelnöke a nőegyletnek s kinek 25 éven keresztülszerzett érdemei elévülhetetlenek.

Ferentzy  Alajosné előbb mint pénztárnok, utóbb pedig mint a nőegylet második alelnöke.

Erkel  Ferencné, ki 25 éven át évről-évre újévi gratulációk címén százakat gyűjtött a nőegylet szegényei részére.

Léderer  Lajosné, Tessedik  Károlyné,  és  Ujfalsusy  Gyuláné. Kik 25 éven keresztül folytonosan tagjai a választmánynak, s akik azóta odaadóan működnek a nőegylet ügyeinek vezetésében.

Azonkívül számos évekig mint pénztárnoknő működött  Szénásy  Józsefné, mint raktárnoknő  Szentmihályi  Lajosné  és  mint jegyző  Ujfalussy  Dezső, kiknek szintén elévülhetetlen érdemeik vannak.

 

 

1895_oldal_162_a_-_jotekonysagi_egyesulet1.jpg

                                   Jótékonysági  ünnep a budai bástyán (illusztráció)

 

 

A  nőegylet 25 éven keresztül segélyezésekre kiadott 27.374,  azaz, huszonhétezer háromszáz hetvennégy forintot.

    Ezenkívül nagyobb összegeket, tépést, ruhaneműt gyűjtött a török sebesülteknek,

nagyobb összeget gyűjtött a budai árvíz veszedelmekor, midőn az ördögárka kiáradt, 

   1873-ban a kolera árvaházhoz 300 forintot küldött;  a szegedi árvízkárosultak részére minden templomban könyöradományokat gyűjtött a buzgó hívek adakozása folytán.

  Műkedvelő előadást rendezett a Deák Ferenc szobrára; a gyulai tűzkárosultaknak is 1882-ben igen jelentékeny összeget juttatott. 

   Szóval hivatásának és eléje tűzött nemes célú törekvésének minden tekintetben megfelelt;

  25  éven keresztül folyamatosan betegeket gyógyíttatott, többeknek szemét operáltatta, árvákat igyekezett elhelyezni s a szegényeket folyamatosan, havonkénti pénzsegéllyel, élelmiszerekkel és ruházattal segélyezte; évenként 20 -25 iskolás gyermeket lát el téli ruházattal.

 

    Ezen nemes cselekedetek közepett – 1879. évi december 19-én nagy csapás érte a nőegyletet az által, hogy szeretett elnökét, nemes alkotóját, -  méltóságos gróf Wenckheim  Józsefné  úrnőt a halál elragadta.

   Sok jó cselekedeteinek megérdemelt jutalmát bizonyára élvezi már megdicsőült lelke a mennyekben. Áldott legyen emlékezettel!

  Hogy dicső emlékezetét a nőegylet láthatólag is megörökítse; - 1880. február havában alakította az úgynevezett „STEFÁNIA  Menhely”-  et az elnöknő nevére, hol azóta állandóan hat öreg nőlakást és segélyt kap.

   Fájó szívvel kell megemlékeznünk azon elhunytakról, kik az egylet buzgótagjai, illetve, pártfogói voltak s mint ilyenek, úgy anyagilag, mint szellemileg igyekeztek a nőegylet javát előmozdítani;

   Kiss  Irén  titkár,  Czégény  Istvánné  választmányi tag, Hajóssy  Ottó  jegyző, aki a nőegylet alapszabályait kidolgozta,  dr. Dubányi  János  orvos, ki a nőegylet szegényeit díjmentesen gyógykezelte;  Ferentzy  Alajos, Fábry  Márton és  Göndöcs Benedek. Nyugodjanak békével!

 

   A megüresedett elnöki tisztességre, az 1880. áprilisi közgyűlésen  nagy lelkesedéssel és egyhangúlag megválasztott elnökké a jótékonyságáról és nemes szívéről általánosan ismert méltóságos  gróf  Wenckheim  Frigyesné, született  Wenckheim  Krisztina grófnő,  ki  azóta igazi fáradságot nem ismerő nemes lelkesedéssel  s odaadó szíves jóakarattal vezeti a nőegylet ügyeit.

 

 

1895_oldal_162_e_-_jotekonysagi_egylet.jpg

                            Jótékony ünnep  a budavári bástyán (illusztráció)

 

 

A nőegylet tisztviselői a jelenben:

Elnök:  gróf Wenckheim  Frigyesné, alelnök:  özv. Fábry  Mártonné, Ferentzy Alajosné,

Pénztárnok: Dobay  Jánosné,  raktárnok:  Kutschera  Lujza, orvos:  dr.  Zöldy  János,  jegyző:  Dióssy  Lajos.

 

    Az  egyleti  igazgató választmányának tagjai:

Ambrus Ilka,  özv. Bilicz Vilmosné,  Bodoky Károlyné,  özv. Dubányi Jánosné, Dutkay Béláné,  özv. Erkel Ferencné,  Ferentzy Magdolna,  Hoffer  Sománé,  özv. Jantsovics  Pálné,  özv. Kalmár Mihályné,  Kövér Malvin,  Lukács Károlyné,  Léderer Lajosné,  Popovits Jusztinné,  Szénásy Józsefné,  özv. Szentmihályi Lajosné,  özv. Tessedik Károlyné,  Ujfalussy Gyuláné, Végh Gáborné  és  Vidó Istvánné.

 

    Jelenleg a nőegylet tagjainak száma 241 fő.

A  nőegylet vagyona összesen 3 db takarékpénztári könyvben 1755 forint, 19 krajcár.

Rendes segélyezésekre évenként kiad  800  forintot, szegény gyermekeknek ruházatára 120  forintot, élelmezési és ruharaktárra  60  forintot és  „Stefániumra”  123 forintot.

 

   A  havonkénti segélyt élvezők között van Gelényiné, ki jelenleg 99 éves, s ki a nőegylet megalakulása óta folyamatosan élvezi a  segélyt.

 

Méltóságos Elnöknő! Tekintetes Közgyűlés!

 

Az  előadottakból látható némileg a nőegylet 25 éves története s látható egy kis halvány sugár azon sok jó cselekedetek közül, mit a nőegylet 25 éven keresztül gyakorolt.

Méltán helyet foglal tehát egyesületünk a humánus egyletek sorában s méltán megünnepelheti 25 éves évfordulóját. Azon sok jó cselekedet, mit a nőegylet gyakorol, első sorban az egylet vezetőségének az érdeme, de másodsorban a tagoké; mert hiszen csak az őkanyagi támogatása mellett lehetséges az egyesületet fenntartani. Óhajtandó tehát, hogy ezen 25 éves ünnepélyünk buzdítólag hasson városunk közönségére, hogy támogatását és segélyezését a szenvedő emberiség érdekében ezután se tagadja meg az egylettől, hogy tovább is fennakadás nélkül teljesíthesse kitűzött célját!

 

Adja Isten, hogy úgy legyen!

Isten éltesse a negyedszázados nőegyletet!

Kelt Gyulán, 1895. november 10.

                                                                                   Dióssy Lajos

                                                                                Nőegyleti jegyző ”

 

 1900bb_page_226_c-misszionarius.jpg

                                                         Misszionárius

 

   A  zárdanővérek elővezették a felruházott gyermekeket; 12 leányt és 8 fiút, kiket ez évben is a nőegylet látott el, jó meleg téli ruhácskákkal.

   A  díszgyűlés  körülbelül 17 órakor ért véget.

 

   Az  ünnepély folytatását az este fél nyolc órakor a -  gyulai népkerti pavilon nagytermében  - megtartott kiválóan sikerült táncmulatság követte.

Gyevnár Erika

 

Forrás: OSZK-DKA, MNL BéNL, Gyula, OSZK FM BÉKÉS 1895.I.-1897. 6. pozitív, sorszám: 101.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 60
Tegnapi: 30
Heti: 134
Havi: 1 407
Össz.: 433 419

Látogatottság növelés
Oldal: A Gyulai Nőegylet 25 éves ezüst koszorús Jubileuma - Gyula, 1895. november 10.
A gróf BREDA és a VÁSÁRHELYI család genealógiája - Gyevnár Erika tollából - © 2008 - 2024 - countess.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weboldal szerkesztő mindig ingyenes. A weboldal itt: Ingyen weboldal

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »