A gróf BREDA és a VÁSÁRHELYI család genealógiája - Gyevnár Erika tollából

A múlt poros polcain kutatva néhol mégis megcsillan egy név, egy homályos emlék...

                 

                 Az  ókígyósi ezüstlakodalom

 

                                      Ókígyós, 1897. június 18.

 

 

 

„Szent volt és hisszük, hogy a szentek közé költözött, örüljünk rajta és tanuljunk tőle, mert „defunctus adhuc loquitur” (holtan is még beszél).

                                            (  dr. Csernoch János bíboros-hercegprímás )        

                    

 wenckhei_illusztracio4.jpg

 

 

 

     E  hó 18-án, pénteken volt  25 éve  annak a  napnak, midőn  gróf  Wenckheim  Frigyes  - valóságos belső titkos tanácsos, magyar kir. Főpohárnok mester, a magyar főrendiház örökös tagja, a pápai Szent Gergely rend nagykeresztese -

oltárhoz vezette  Wenckheim Krisztina – csillagkeresztes hölgy, Erzsébet királyné palotahölgye,  az Erzsébet Rend I. osztályának kitüntetettje s  Ő  Szentsége, XIII. Leó  pápa  a „ pro Ecclesia et Pontifice”  arany  emlékéremmel és rendjellel tüntetette ki - grófnőt, akit úgy nemes lelkűsége és határt nem ismerő emberszeretete, mint gazdagsága folytán első mágnás hölgye volt az akkori arisztokráciának.

     E nagy napnak huszonöt éves jubileumát ünnepelte a nemes grófi pár.

Fénnyel és pompával az egész vármegye, a messze környék osztatlan lelkesedése és érdeklődése mellett, mely a jótettekben példátlanul álló nemes grófi pár iránt e megható szép családi ünnepélyen megyeszerte, továbbá az ország felső tízezrének köreiben, a nemes lelkűséget, a jótékonyságot tisztelő honpolgárok között visszhangra talált.

     A huszonöt évvel ezelőtti fejedelmi fényű esküvőnek méltó jubileuma volt a jelenlegi szép ünnepély.

 

 

 wenckheim_kastely.jpg

                                     Wenckheim kastély - Ókígyós

 

 

    Huszonöt év előtt,- 1872. június 18. -  midőn a boldog emlékezetű Göndöcs Benedek  nevelése alól kikerült ifjú grófnő kezét nyújtotta Wenckheim Frigyes grófnak, az esküvő alkalmából kifejtett fényről s az ezen alakomból mesés jótékonyságról szinte regék kerengtek a nép ajkán.

 

    Előző napon nagyszerű népünnepély vette kezdetét, mely fáklyás menettel, hódoló üdvözlésekkel járulván a népek a fiatal mátkapár elé, s gyönyörű nyári estben messze hangzott az egetverő éljenzés és örömzaj, majd táncra perdült a nép fiatalsága. A vendégek gyönyörködve szemlélték a nép ünnepét, melyet remek tűzijáték világlása tett elragadóvá.

 

      A másnap, reggel kilenc órai esküvőre a kastélytól a templomig húzott selyem és bársony mennyezet alatt virággal behintett úton vonult fel a mátkapár  - gróf Dessewffy  Marcell és id. báró Rudics József magyaros remek öltözetben -  virágos, bokrétás bottal vezetett násznagyokkal élén, fényes násznép, harsogó zeneszó, harangzúgás, üdvözlések s az ezernyi nép szüntelen éljenzése között fejedelmi pompával a kies magaslaton fekvő, remekül feldíszített ókígyósi kápolnában.

 

 

      800x600.jpg   Göndöcs Benedek  (1824-1894 ) Wenckheim Krisztina gyámja,  pusztaszeri apát, gyulai                                                        lelkész   és   országgyűlési  képviselő

 

S midőn ismételt harangzúgás, üdv lövés és éljenzés adá tudtul a künn álló népnek, hogy elhangzott a „holtomiglan-holtodiglan” eskü szava, nem maradt szem szárazon s minden szív megindult a szeretet és ragaszkodás ily szép megnyilatkoztatásán, amelyet az alattvalók igazi szeretete s hálája tett becsessé.

 

     A vőlegény és menyasszony magyaros öltözetének minden egyes darabja valóságos műremeknek illett be, s ezernyi kincset ért – melyekhez festői szépségben sorakoztak a főurak és főrangú hölgyek díszmagyar ruhái.

 

     w2-wenckheim_frigyes.jpg

     Egy igazi kincs, ahogyan kevesen láthatták még: Wenckheim Frigyes díszmagyarban {2}

 -  időközben  módosult  a  kép  eredeti  helye, gróf  Wenckheim   Krisztinával  kötött  házasságuk  alkalmából  készült  a  portré (1872) - természetesen mindkettőjükről. A párja, lentebb látható. Valamiért külön választották. Egy húsz éve nem használt gyulai fáskamrában  láttam az eredeti, nyomtatott változatát.

 

Az  akkori esküvőn, ebéd közben, az első pohárköszöntő után felolvastak egy – alapító levelet – amellyel  a grófi pár százezer forintot áldozott a – gyulai árvaház javára.

 

 

008_a_wenckheim_csalad_clip_image012.jpg

                                  Turcsányi Gyula: Üdv zengemény

 

 

    A  menyasszony mindhárom gyámjának, - ifj. Schercz József, Göndöcs Benedek,  Farkas József - fejenként  - ötezer forintnyi „évdíjat” biztosított,

a cselédséget pedig részint nagyobb fizetéssel, részint pedig nyugdíjjal jutalmazta.

Az uradalmi tisztek évi fizetésük negyedrészét kapták pótlékkal.

 

 

    A gyulai árvaház alapításán kívül, - tízezer forintot ajándékoztak az „ írói segítő egyesületnek ”, kétezer ötszáz forintot a – pesti  árvaháznak,  négyezer forintot a – Pesti Vakok Intézetének, ugyanannyit  a – váci Siketnémák Intézetének, ezer forintot a – lipótvárosi bazilika építésére és kettőezer ötszáz forintot az – aradi Megyei Kórháznak egy ágy alapítására.

 

 

 008_a_wenckheim_csalad_clip_image010.jpg

            gróf Wenckheim Krisztina 1872. évi junius 18 -án törtét boldog egybekelése emlékére

 

 

A  békési szegények között is sok száz forintot osztottak szét a lelkészek útján.

Az  uradalmi cselédeknek a lakodalmi ünnepség alatt két napi pihenőt engedtek, s fejenkénti egy-egy juhot és öt icce bort kaptak.

Ezenkívül  minden községben, ahol a grófi párnak birtoka van,  népünnepet rendeztek, amely különösen szép esemény volt Békésen, ahol ősi szokás szerint két ökröt sütöttek meg nyárson és  huszonnégy akó bort ütöttek csapra.

 

Az  esketést Göndöcs Benedek apát, a menyasszony gyámja végezte. A fejedelmi esküvő után az új házasok – külön vonaton utaztak Milánó felé.

 

 

                               wenckheim_illusztracio.jpg

 

Ezért száll ma örömteljes hála az Isten oltára elé, hogy kik másokat megáldottak, megáldotta őket is a jutalmazó Isten.

 

 

 

 

A  családi körében sok örömmel jutalmazott nemes szívű grófi pár pénteki –ezüstlakodalma -  méltó megismétlése volt a – huszonöt év előtti esküvőhöz – úgy fényében, mint a szeretet igaz melegében, mely a grófi pár iránt megnyilatkozott;

 

      Már  folyó hó 11-ke óta az ünneplő grófi pár felkérésére – három Jézus társasági atya, P. Hodung, P. Midlinszky és P. Kubina  - az  ókígyósi major  kápolnájában a grófi család  s a majorbéli hívek részére missziót, ( lelki szent  gyakorlatot) tartott, melyre a szomszédos plébániák hívei is körmenetekben elzarándokoltak.

A misszió 17-én este véget ért.

 

 

 wenckheim2_2.jpg

 

 

     18 -án pénteken reggel 8 órakor vette kezdetét az ünnepség. A  grófi pár  és a Wenckheim család kegyurasága alatt levő plébániák lelkészei és az uradalmak összes tisztjei a - Szent Anna kápolnához felvezető és piros szőnyeggel fedett lépcső alján várták a grófi párt.

    A  templom melletti díszkapu piros bársony drapériákkal díszítve, úgy, mint 25 évvel ezelőtt.

     Azután felvezették őket, az ezen alkalomra fényesen feldíszített kápolnába, ahol már egyszer kimondták az ünnepies eskü szavait.

     A grófi pár – a szentélyben – elhelyezett imazsámolyokon várakozott, míg a család többi tagja s a vendégek a padokban foglaltak helyet.

     A  kápolna zsúfolva, a környékről is nagyon sokan megjelentek.

 

    A  bevonulás után az összegyűlt  papság  segédkezése mellett  - Széchényi Lajos {1} címzetes kanonok, újkígyósi plébános hálaadó misét mondott, mely alatt a grófi pár, valamint az egész család szent áldozáshoz járult.

Mise alatt, ez alkalomra összeállított gyermekkar énekelt szép egyházi énekeket.

    Mise után Széchényi Lajos címzetes kanonok felöltötte  ugyanazon egyházi ruhákat, amelyekben 25 évvel ezelőtt  - néhai Göndöcs Benedek apát összeeskette őket.

    Megható szép beszédet intézett az ünnepeltekhez, azután gyönyörű ima kíséretében áldást adott rájuk. Szem nem maradt könny nélkül!...

 

    A  grófnő fejdísze, a gróf mellcsokra, úgy szintén az oltáron égő gyertyákra díszítésül szolgált virágok, mind színezüstből készültek e méltó alkalomra.

 

    Az egyházi ünnepség után a grófi pár és a család tagjai a nagyszámú közönség lelkes éljenzései közepette hajtottak el a kastélyba.

     Itt rövid pihenés után az ünnepeltek fogadták a tisztelgőket. A család és a rokonság üdvözölte őket legelső sorban.

 

 Jelen voltak:

 

     gróf Wenckheim Dénes és neje,  Wenckheim Rika grófnő Dobozról,

 gróf Széchenyi Antal és neje, Wenckheim Krisztina grófnő Boros-Sebesből,

Wenckheim József, László, és Pál grófok, Mária és Ilona grófnők, mint gyermekeik,

gróf Wenckheim Károly és Matild grófnő Gerláról.

 

Szüleik kíséretében:

 

     gróf Wenckheim Stefánia,  gróf Cziráky Jánosné Almásy Erzsébet grófnő és leánya,  Cziráky Jeanette grófnő Kétegyházáról,

gróf Almásy Dénes és neje, Károlyi Ella grófnő,  báró Vécsey Miklós, stb.

 

 

 

    wenckheim3_3_1.jpg

               gróf  Wenckheim  Frigyes, gyermekei  társaságában 

 

 

     Utánuk a kegyurasági papság tisztelgett. Széchenyi Lajos címzetes kanonok újkígyósi plébános vezetése mellett:

Kny Antal esperes, békési plébános, dr. Kramp János eleki esperes plébános, Gróh Ferenc  szentszéki gyulai ülnök, Hunyady János arad - szent –mártoni, Ballauer Kristóf menyházai plébánosok, Bartha István – a gyulai  árvaház egykori lakója - Csanád egyházmegyei  áldozár, Körössy Endre újkígyósi káplán.

     A küldöttség vezetőjének üdvözlő beszéde után átadják – egy szürke, vadgalamb színű bőrbe kötött, ezüst cirádákkal ékesített díszalbumot, melyben a kegyurasági plébániák templomainak és a lelkészkedő papságnak fényképei foglaltattak. Ugyancsak a papság által kiadott monográfiának  egy-egy díszpéldányát adták át a grófi párnak. Az album és a monográfia  a Franklin társulat műintézetből kerültek ki.

 

    Azután az uradalmi tisztikar küldöttsége következett, melyet Rázel István isnpektor vezetett, s átnyújtott egy díszes feliratot.

A  domborművű betűkkel ékesített színezüst táblán bevésve  a grófi pár neve mellett  az ünnepség éve, hónapja és  napja.

 

    Végül, Arad Szent-Márton és újkígyós község küldöttsége tisztelgett az illető elöljárók vezetése alatt.

 

    Délután, fél 2-kor  - 50 terítékes ebéd következett. Pezsgőnél felállott Wenckheim Józsi gróf és testvérei nevében igen szép tósztban köszöntötte fel kedves szüleiket.  Utána Kay Antal békési esperes szólott; majd  - Gróh Ferenc gyulai plébános, mint  a grófnő jólelkű nevelőjének, néhai Göndöcs Benedek apátnak utóda szólalt fel s megható szavakban mondott köszönetet a Gyula városával éreztetett számos kegyességükről.

 

     Ezután  az ünnepelt Frigyes gróf állott fel és megköszönte azon ragaszkodást, szeretet megnyilvánulásokat, melyekben a jelenlévők őket részesítették.

 Az egészet pedig a  - királyi kegy -  koronázta

meg, mely a polgári, társadalmi és törvényhozói

érdemekben is gazdag családfőt, éppen ez alkalomra­

a valóságos belső titkos tanácsosi méltó­sággal

 tüntette ki.

 

Végre Széchényi címzetes kanonok ürítette poharát a grófi párnak szeretett gyermekeiért.

 

     Ebéd után a Wenckheim család tagjai által -  francia nyelvű színdarabot adtak elő.

 

    Az  ünnepelt grófnő által alapított  - gyulai Árvaház is képviseltette magát.

A főnöknő, két apáca és hat árva gyermek voltak jelen és tolmácsolták előttük a szegények és árvák jókívánságait és háláját.

 

                             wenckheim_illusztracio3..jpg

 

     Gyuláról többen jelen voltak az ünnepélyen;  az ebéden részt vettek – dr. Ladics György, dr. Erkel Rezső.

 

     Temérdek üdvözlő sürgöny és felirat érkezett a különböző helyekről és személyektől az ünnepeltekhez.

 

 

    Gyuláról gratuláltak:

 

A  város  tanácsa, a  Polgári Kör,  Iparos Ifjúsági Önképző és Betegsegélyező Egylet,

Katolikus Kör, stb.

 

    A  huszonöt éves házassági évforduló. nagy időkön át emlékezetes szép napja marad, a gyönyörű családi ünnepélyen résztvevőnek.

 

 

    wenckheim_illusztracio2.jpg

 Gyula, 2014. Gyevnár Erika

 

 

 

{1} Széchényi Lajos

róm. kath. plébános, szül. 1823. ápr. 21. Puszta-Szántón (Nógrádm.), hol atyja szolgabiró volt. A bölcseleti évek után jogot végzett és a megyei életre számta magát. Patvarista, majd megyei esküdt lett. Mikor éppen szolgabirónak választották meg, akkor választotta a papi pályát; a theologiát a pesti egyetemen végezte, Bémer báró püspök maga mellé vette. Részt vett a magyar ujjászületés küzdelmeinek legelső mozgalmaiban a pozsonyi diétákon, mint szemtanú. Majd káplánkodott Csabán, V.-Olasziban és Debreczenben. 1855. furtai, 1869. tenkei, 1873. új-kígyósi plébános lett. Közben esperes is volt. 1891. tiszteletbeli kanonokká neveztetett ki. 1898. aranymiséje alkalmából a vaskorona-rend III. osztályával tűntette ki a király. Meghalt 1908. jan. Nagy-Bajomban. (Szinnyei)

 Forrás: {2} History Stories, asztrorege.blogspot: Red Maria, Vasárnapi Újság 1872.1897. , Békés 1897. , Az Oszták-Magyar Monarchia /Írásban és Képekben , Országos Széchenyi Könyvtár, Magyar Nemzeti Levéltár Békés megyei Levéltára, Gyula

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 31
Tegnapi: 92
Heti: 197
Havi: 1 470
Össz.: 433 482

Látogatottság növelés
Oldal: Főúri esküvő a Wenckheim családban - Ókígyós, 1872. június 18.
A gróf BREDA és a VÁSÁRHELYI család genealógiája - Gyevnár Erika tollából - © 2008 - 2024 - countess.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weboldal szerkesztő mindig ingyenes. A weboldal itt: Ingyen weboldal

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »